Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Kurs na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych - część I - WARSZTATY - 5 dni

nr referencyjny: 5MS
opis
 5 DNI INTENSYWNYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH WG OBOWIĄZUJĄCEGO PZP

DODATKOWO:
 "ZAMÓWIENIA BAGATELNE" OD 1 STYCZNIA 2021R. WG NOWEGO PZP oraz
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DOBIE COVID -19

Kurs kierowany jest do pracowników Zamawiającego, którzy po jednym szkoleniu chcieliby dysponować wiedzą wystarczającą do pracy na stanowisku Młodszego Specjalisty d/s Zamówień Publiczny oraz dla Wykonawców, którzy starają się o potwierdzenie kompetencji do pracy na stanowisku Młodszego Specjalisty d/s Przetargów i Ofertowania. 5 dni intensywnych zajęć praktycznych zastąpi szkolenia: "ABC", "Małe Zamówienia", "Zamówienia publiczne do 30 tys. euro", "Poprawna SIWZ". Szkolenie według aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji, RODO i ELEKTRONIZACJI.

Opis kursu:
 szkolenie dla Zamawiających
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, grafy, tabele, ćwiczenia, inne materiały


cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają certyfikat Młodszego Specjalisty d/s Zamówień Publicznych
 zdobędą możliwość ubiegania się o tytułu Specjalisty d/s Zamówień Publicznych
 zdobędą aktualną "podstawową wiedzę zamówieniową"problematyka
 Dzień 1 - SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- Przepisy wykonawcze oraz akty unijne związane z zamówieniami publicznymi
- Od czego zacząć? Podstawowe definicje: Katalog Zamawiających i zakres przedmiotowy ustawy PZP
- Kiedy stosować ustawę a kiedy nie? - Ćwiczenie
- Planowanie zamówień, strategia - Ćwiczenie
- Rola i zadania Prezesa UZP - styk z Zamawiającym
- Kiedy stosować Dialog Techniczny - Wstępne Konsultacje Rynkowe?
- Zasady: pisemność a ELEKTRONIZACJA, jawność a RODO, uczciwa konkurencja i równe traktowanie
- Opis przedmiotu zamówienia i Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - rola w zamówieniach - Ćwiczenie
- Zasada bezstronności - Ćwiczenie
- Ogłoszenia, publikacja, zmiany, terminy, co warto zamieścić w ogłoszeniu? - Ćwiczenie
- Co warto zamieścić w ogłoszeniach? - podpowiedź Trenera
- SIWZ - korekta zapisów - Ćwiczenie

Dzień 2 - SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH cd
- Jak wybrać optymalny tryb? Czy przetarg nieograniczony jest zawsze korzystny? Wytyczne UZP
- Krok po kroku w poszczególnych trybach - Pomocne grafy i tabele
- Posiedzenie Komisji Przetargowej i Zespołu - jawne i niejawne (a RODO) - Ćwiczenie
- Wybór najkorzystniejszej oferty - ocena ofert z lub bez Aukcji Elektronicznej - PRAKTYKA - Ćwiczenie
- Protokół postępowania i jego załączniki (a RODO i ELEKTRONIZACJA)
- Umowy o zamówienie publiczne i ich zmiany - PRAKTYKA - Ćwiczenie
- Odwołania, skargi i informacje - czego można spodziewać się od Wykonawcy walczącego o kontrakt?

Dzień 3 - UPROSZCZONA PROCEDURA (PONIŻEJ PROGU UE) i PODPROGOWA (DO 30 TYS. EURO)
- Szacowanie wartości zamówienia, łączenie i dzielenie zamówień oraz wybór trybu na zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opału, paliw, energii, usuwanie awarii, wykonywanie remontów, prac konserwacyjnych, zlecenia i umowy o dzieło - PRAKTYKA - Ćwiczenie
- Zamówienia podprogowe (do 30 tys. euro):
- Przepisy obowiązujące do 30 tys. euro - nie wszystkie wydatki są zamówieniami publicznymi
- Możliwe do zastosowania tryby: Rozeznanie rynku, Zapytanie ofertowe, Przetarg, Negocjacje, E-Katalogi
- Forma komunikacji i składania ofert, dokumenty postępowania, ELEKTRONIZACJA i RODO
- Spec-procedury w szkolnictwie, w bibliotekach, muzeach, instytucjach kultury, w lasach, przy rewitalizacji
- Sporządzanie SIWZ do progu UE z uwzględnieniem klauzul społecznych i RODO - PRAKTYKA - Ćwiczenie
- Wzór Formularza OFERTOWEGO
- Wzory Oświadczeń - Załączników do SIWZ
- Rozporządzenie dot. żądanych dokumentów
- Wybór oferty w kilku różnych postępowaniach - PRAKTYKA - Ćwiczenie
- Komplet dokumentów w poszczególnych trybach - PRAKTYKA - Ćwiczenie
- Regulamin wewnętrzny, rejestry, sprawozdawczość

Dzień 4 - PROCEDURA PODSTAWOWA (POWYŻEJ PROGU UE)
- Sporządzenie punkt po punkcie SIWZ powyżej progu UE - PRAKTYKA - Ćwiczenia
- Formułowanie opisu przedmiotu zamówienia - wymagania i dokumenty przedmiotowe i zasada proporcjonalności oraz aspekty społeczne i wspieranie MŚP
- Opracowanie warunków udziału (kryteriów selekcji) i żądanie dokumentów dot. Wykonawcy (e-Certis)
- Warunki i dokumenty żądane od Konsorcjum, Podwykonawcy i Podmiotu Trzeciego
- Przygotowanie JEDZ (e-ESPD), podpis Wykonawcy pod JEDZ, przekazanie - klauzule w SIWZ dot. JEDZ
- Klauzula RODO w SIWZ i w ofercie
- Sporządzenie Karty Oceny Ofert - dobór kryteriów oceny ofert i sposobów oceny - zasada efektywności
- Napisanie Instrukcji dla Oferentów, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami (RODO)
- Stworzenie Formularza Cenowego, czyli opisu sposobu obliczenia ceny
- Określenie istotnych postanowień umowy - klauzule abuzywne i obowiązkowe, w tym RODO

Dzień 5 - PROCEDURA PODSTAWOWA (POWYŻEJ PROGU UE) cd.
- Badanie i ocena ofert złożonych w oparciu o napisaną na zajęciach SIWZ - PRAKTYKA - Ćwiczenia
- Wybór oferty najkorzystniejszej w procedurze "zwykłej" lub w procedurze "odwróconej" (różnice)
- Badanie wstępne - JEDZ - aktualność dokumentu i wezwanie do uzupełnienia
- Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa - odtajnienie (RODO)
- Jakie dokumenty muszą być dołączone do Oferty, a które Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego po wyborze oferty (dokumentypodmiotowe i przedmiotowe)?
- Wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne - braki w zakresie oświadczeń
- Stosowanie instytucji Self - cleaninig
- Aktualność, uzupełnianie wg orzecznictwa TSUE i udostępnianie dokumentów (RODO)
- Decyzje w sprawie podatku VAT w ofertach oraz w zakresie odwróconego VAT-u
- Podejmowanie decyzji, czy to omyłka czy błąd w ofercie?
- Czynności dotyczące rażąco niskiej ceny
- Ocena ofert wg przyjętych w SIWZ kryteriów
- Odrzucenie oferty i wybór następnej oferty
- Upływ terminu związania a możliwość zawarcia umowy
- Dylematy z unieważnieniem postępowania
- Czynności do wykonania po wyborze oferty
- Sporządzenie protokołu
- Co musi się znaleźć w protokole? - problemy z uzasadnieniem, załączniki i RODO
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu 5-dniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 26-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2022 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com