Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Kurs na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych - część II - WARSZTATY - 5 dni

nr referencyjny: ZP52
opis
 5 DNI INTENSYWNYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

 DODATKOWO SZKOLENIE WZBOGACONE O ODWOŁANIA DO "NOWEGO" PZP

Krs kierowany jest do pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, którzy chcą pogłębić wiedzę zamówieniową. 5dni intensywnych zajęć praktycznych z RODO i ELEKTRONIZACJĄ zastąpi szkolenia: Planowanie i szacowanie zp, "Komisja Przetargowa", "Zamówienia na roboty budowlane i dokumentację projektową". Mini wykłady i ćwiczenia. Ci którzy ukończą część I i część II Kursu na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych uzyskają wiedzę wystarczającą do pracy na stanowisku Specjalisty d/s Zamówień Publiczny (Zamawiający) lub Specjalisty d/s Przetargów i Ofertowania (Wykonawca).

Opis kursu:
 szkolenie dla Zamawiających i Wykonawców
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają tytułu Specjalistę d/s Zamówień Publicznych, jeśli wykażą się ukończeniem część I i II kursu
 zgłębią wiedzę najważniejszą, bo dotyczącą szacowania zamówień
 popracują jako Komisja Przetargowa
 zdobędą wiedzę w branży budowlanej w zakresie zamówień publicznych (to rzadkość na rynku, bo albo budowlaniec albo ktoś od zamówień)
problematyka
 PROGRAM
Dzień 1 i 2 - PLANOWANIE , SZACOWNIE I ORGANIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Dane rynkowe - rozeznanie rynku zamówień publicznych konieczne przy planowaniu
 Instrukcja Trenera ułatwiająca korzystanie z ustawy PZP
 Szczególne cechy uznania wydatku za zamówienie publiczne. Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy.
 Zamówienia in-house - jakie zamówienia nie będą poddawane konkurencji?
 Organizacja zamówień w jednostce Zamawiającego i odpowiedzialność:
- procedury postępowania zależne od wartości i rodzaju zamówienia
- powierzenie zamówienia innym podmiotom; centralne zakupy; zakupy wspólne, pomocnicze działania
- sporządzanie Planu zamówień publicznych - przykład treści i ćwiczenie na dzielenie i łączenie
- Sprawozdania Roczne i ewidencja zamówień - gromadzenie danych - ćwiczenia
- RODO i ELEKTRONIZACJA
 Podstawy szacowania wartości zamówienia - PRAKTYKA -ćwiczenia
- wartość orientacyjna
- okres i zakres zamówienia na jaki należy szacować: stosowanie kodów CPV, podobieństwo przedmiotowe, zamówienia tworzące funkcjonalną całość, tożsamość czasowa i podmiotowa
- Dialog Techniczny - Wstępne Konsultacje Rynkowe lub bezpośrednie konsultacje z Wykonawcami
- dzielenie zamówienia zakazane i dozwolone oraz zakaz łączenia zamówień - pozorna sprzeczność
- zamówienia w częściach i z zadaniami częściowymi - skutki braku podziału na części wsparcie MŚP
- zamówienia podzielne i niepodzielne - zamówienia wielorodzajowe - czasem nie wiadomo czy to usługa czy robota budowlana? - a jest do tego klucz
- zamówienia z prawem opcji - zawsze warto unikać aneksowania umów
- zamówienia na roboty i usługi, które będą powtarzane oraz planowanie dodatkowych dostaw
- zamówienia do realizacji w częściach jako wsparcie MŚP
- zamówienia do 30 tys. euro i inne zamówienia wyłączone spod regulacji ustawy PZP - spec-procedury
- zamówienia z wolnej ręki, także te do 30 tys. euro i in-house
- zamówienia nie ujęte w planie zamówień, zamówienia "końca roku", zamówienia "odrębne"
- zamówienia dodatkowe i podobne
 Ustalanie wartości zamówienia na: - ćwiczenia
- dostawy i usługi powtarzające się - wybór metody szacowania
- usługi społeczne np. na szkolenia, usługi hotelarskie, prawnicze, leśne itp.
- roboty budowlane (rodzaje kosztorysów) i prace projektowe
 Wartość zamówienia a kwota zarezerwowana na realizację zamówieni - podawana na otwarciu ofert
 Wartość zamówienia a cena rażąco niska oferty oraz VAT w ofertach - badanie - PRAKTYKA - ćwiczenia
 Wadium; Zabezpieczenie; Zaliczki a wartość zamówienia
 Umowy wieloletnie i na czas nieoznaczony - zmiany umowy związane ze zmianą jej wartości
 Skutki błędnego szacunku - z kontroli Prezesa UZP i innych służb, Taryfikator

Dzień 3 - KOMISJA PRZETARGOWA , KRYTERIA OCENY OFERT
 Status prawny Komisji Przetargowej, rodzaje Komisji, kwalifikacje członków, Zespoły
 RODO w odniesieniu do Komisji Przetargowej i wykonywanych przez nią czynności
 Zakres pracy Komisji Przetargowej: fakultatywny i obligatoryjny
 Kierownik jednostki, Pełnomocnik, Zamawiający - pojęcia niezbędne przy rozdziale kompetencji
 Czynności: Przewodniczącego, Członka i Sekretarza. Udział "biegłych"; udział prawnika w Komisji Przetargowej - Czynności Komisji Przetargowej na wszystkich etapach przeprowadzania postępowania łącznie z odwołaniami - Ćwiczenia - PRAKTYKA
 Regulamin Komisji Przetargowej - wzór
 Wpływ "szefa" na pracę Komisji Przetargowej
 Składanie oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami, wyłączenie z postępowania
 Kryteria pozacenowe i metody obliczeń. Zasada efektywności - PRAKTYKA - przykłady i ćwiczenia
- kryteria kosztowe (ekonomiczne): cena i koszt, koszty cyklu życia
- kryteria przedmiotowe, jako dookreślenie przedmiot zamówienia (jakość, dostęp, serwis)
- kryteria podmiotowe, ocena rzetelności, efektywności, kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy
- kryteria społeczne, proekologiczne i innowacyjne, wsparcia MŚP
- kryteria kontraktowe
- kryteria dla usług społecznych
 Czynności na Sesji publicznego otwarcia ofert - symulacja
 Badanie ofert i wybór: jest, czy nie ma wadium, tajemnica przedsiębiorcy, oferta zbyt droga - ćwiczenia
 Odwołania w trakcie pracy Komisji Przetargowej przed i po złożeniu oferty- PRAKTYKA - ćwiczenia
 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ w praktyce Komisji Przetargowej
 Osoby odpowiedzialne na etapie przygotowania, przeprowadzenia, udzielania i realizacji zamówienia

Dzień 4 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE I PRACE PROJEKTOWE
 Definicje Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych (różnice)
 Wybór: Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Inwestora Zastępczego wg PZP-rodzaj umowy
 Zlecenie: Nadzoru Inwestorskiego/Nadzoru Autorskiego/do Projektanta wg PZP
 Udział Projektanta w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 Solidarna odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wg Kodeksu Cywilnego i PZP
 Gwarancja zapłaty Wykonawcy
 Wartość zamówienia i wydzielanie części na: - PRAKTYKA przykłady i ćwiczenia
- Roboty budowlane i dla obiektu budowlanego
- Roboty budowlane rodzajowo podobne na różnych obiektach budowlanych
- Remonty na jednym i kilku obiektach w rozumieniu Prawa budowlanego
- Prace projektowe i urbanistyczne
- Planowanie i szacowanie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
 Opis przedmiotu i warunków zamówienia na:
- Roboty budowlane będące i nie będące robotami budowlanymi wg Prawa budowlanego
- Prace projektowe
- Aspekty społeczne i ekologiczne: oznaczenia i certyfikaty
 Oferty równoważne i oferty wariantowe (po zmianach)
 Wybór trybu na roboty budowlane i prace projektowe - Ćwiczenie
 Zapisy SIWZ po nowelizacji z klauzulami RODO - Ćwiczenie

Dzień 5 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE I PRACE PROJEKTOWE - cd
 Kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane
 Wiarygodność Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych - kwalifikacje personelu Wykonawcy
 Rodzaje kosztorysów i ich rola w zamówieniach: Inwestorski/Ofertowy/Ślepy/Dodatkowy/Powykonawczy
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Ćwiczenie
 Warunki udzielania zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 po zmianach - PRAKTYKA - Ćwiczenie
 Umowa na robotę budowlaną - klauzule abuzywne i obowiązkowe - Ćwiczenie
- zakres zamówienia podstawowego
- roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze
- umowa podwykonawstwa
- przy terminie wykonania dłuższym niż 12 m-cy
- zatrudnienia na umowę o pracę, zatrudnienia niepełnosprawnych i bezrobotnych
- zmiana umowy istotna i nieistotna, rodzaje wynagrodzeń, waloryzacji, podatek VAT
- gwarancja i rękojmia, zaliczki, kary umowne, terminy zapłaty
 Wytyczne dot. stosowania wzorów FIDIC, pojęcie: "modelowanie danych budowlanych"
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu 5-dniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 26-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2022 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com