Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Kurs na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych - część II - WARSZTATY - 5 dni

nr referencyjny: ZP52
opis
 5 DNI INTENSYWNYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Szkolenie kierowane jest do pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, którzy chcą pogłębić wiedzę zamówieniową. 5 dni intensywnych zajęć praktycznych zastąpi szkolenia: "Komisja Przetargowa", "Zamówienia na roboty budowlane i dokumentację projektową" oraz "Jak wygrać przetarg?" Szkolenie prowadzone jest według aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji. Mini wykłady i ćwiczenia.

Ci którzy ukończą część I i część II Kursu na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych uzyskają wiedzę wystarczającą do pracy na stanowisku Specjalisty d/s Zamówień Publiczny lub Specjalisty d/s Przetargów i Ofertowania.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 szkolenie dla Wykonawców - "zamówienia od kuchni"
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają tytułu Specjalistę d/s Zamówień Publicznych, jeśli wykażą się ukończeniem część I i II
 poznają uprawnienia i obowiązki Komisji Przetargowej, biegłego, szefa jednostki
 zdobędą specjalistyczną wiedzę dającą pracę Specjalisty d/s Przetargów i Ofertowania
 zdobędą wiedzę w branży budowlanej w zakresie zamówień publicznych
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
 CZĘŚĆ 1 - Instrukcje, przepisy szczególne i Komisja Przetargowa
 Dane z rynku zamówień publicznych konieczne przy planowaniu zamówień wg sprawozdania Prezesa UZP
 Instrukcja Trenera ułatwiająca korzystanie z ustawy
 Procedury postępowania zależne od wartości i rodzaju zamówienia
 Zamówienia in-house - jakie zamówienia nie będą poddawane konkurencji?
 Przepisy szczególne:
- Konkurs
- Dynamiczny System Zakupów
- Umowy Ramowe
- Zamówienia "Sektorowe"
- Zamówienia "Obronne"
- Koncesje na roboty budowlane
 Organizacja zamówień w jednostce: Centralny Zamawiający, Pomocnicze Działania Zakupowe
 Definicje: Kierownika jednostki, Pełnomocnika, Zamawiającego - pojęcia niezbędne przy rozdziale kompetencji Status prawny Komisji Przetargowej, rodzaje Komisji, kwalifikacje członków. Kiedy nie musi być Komisji?
 Zakres pracy Komisji Przetargowej: fakultatywny i obligatoryjny
 Powołanie Zespołu Nadzorczego i zakres jego kompetencji
 Zakresy czynności: Przewodniczącego, Członka i Sekretarza
 Udział "biegłych", udział prawnika i księgowego w Komisji Przetargowej
 Wpływ "szefa" na pracę Komisji Przetargowej
 Regulamin Komisji Przetargowej - przykład
 Sesja publicznego otwarcia ofert - Ćwiczenie
 Składanie oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami, wyłączenie z postępowania, konflikt interesów
 Sprawdzenie wymagań wadialnych w ofercie - Ćwiczenie

CZĘŚĆ 2 - Komisja Przetargowa cd.
 Błędy, omyłki, rażąco wysoka i rażąco niska cena, wybór oferty - Ćwiczenie
 Wykluczyć czy odrzucić? - rozróżnianie warunków i kryteriów - Ćwiczenie
 "Odwrócona procedura" w przetargu nieograniczonym
 Wycofanie się wybranego wykonawcy z postępowania a wybór następnej oferty - Ćwiczenie
 Odwołania w trakcie pracy Komisji Przetargowej przed i po złożeniu oferty
 Bieg najważniejszych terminów w zamówieniach - Ćwiczenie
 Protokołowanie postępowania bieżące w trakcie zajęć
 Odpowiedzialność osób na etapie przygotowania, przeprowadzenia, udzielania zamówienia i realizacji umowy
 Sprawozdanie roczne za poprzedni rok wysyłane do Prezesa UZP do 1 marca roku następnego

CZĘŚĆ 3 - Zamówienia publiczne roboty budowlane i dokumentację projektową
 Definicje Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych (Wykaz robót budowlanych)
 Wybór: Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu
 Zlecenie: Nadzoru Inwestorskiego/Nadzoru Autorskiego/do Projektanta
 Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane po zmianach nowelizacyjnych od 27.12.2013r.
- Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
- Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy
 Solidarna odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wg Kodeksu Cywilnego
 Solidarna odpowiedzialność Podwykonawcy po 19.10.2014r.
 Wartość zamówienia na: przykłady i Ćwiczenia
- Roboty budowlane, dla obiektu budowlanego
- roboty budowlane rodzajowo podobne na różnych obiektach budowlanych
- Remonty na jednym i kilku obiektach w rozumieniu Prawa budowlanego
- Prace projektowe i urbanistyczne
 Opis przedmiotu i warunków zamówienia na:
- Roboty budowlane będące/nie będące robotami budowlanymi wg Prawa budowlanego
- Prace projektowe
- Wykaz robót budowlanych i aspekty społeczne
- Oznaczenia, certyfikaty
- Planowanie i szacowanie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
 Oferty równoważne i oferty wariantowe
 Wybór trybu na roboty budowlane i prace projektowe - Ćwiczenie
 Zapisy SIWZ po nowelizacji - Ćwiczenie
- dot. Podwykonawstwa
- dot. projektanta planów miejscowych, po likwidacji od 10.08.2014r. samorządu zawodowego urbanistów

CZĘŚĆ 4 - Zamówienia publiczne na roboty budowlane cd.
 Kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane
 Wiarygodność Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych
 Premiowanie kwalifikacji personelu Wykonawcy
 Rodzaje kosztorysów i ich rola w zamówieniach: Inwestorski/Ofertowy/Ślepy/Dodatkowy/Powykonawczy
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Ćwiczenie
 Umowa na robotę budowlaną - Ćwiczenie
- Zapisy dot. Podwykonawstwa
- Przy terminie wykonania dłuższym niż 12 m-cy
- Zmiany umowy istotne i nieistotne (w przykładach)
- Rodzaje wynagrodzeń, waloryzacja, podatek VAT
- Zatrudnienie pracowników, niepełnosprawnych i defaworyzowanych na życzenie Zamawiającego
- Gwarancja i rękojmia po zmianach
- Zaliczki, kary umowne, terminy zapłaty
- Zakres zamówienia podstawowego na roboty budowlane
- Roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze i prace powtarzane
 Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających po zmianach- Ćwiczenie
 Wytyczne dot. stosowania wzorów FIDIC

CZĘŚĆ 5 - Przygotowanie oferty. Udział w postępowaniu po stronie Wykonawcy
 Jak skutecznie konkurować na rynku zamówień publicznych?
 Status Wykonawcy na poszczególnych etapach postępowania - jakie prawa ma Wykonawca?
 Jak udzielają zamówień takie podmioty jak: PKP, energetyka, kopalnie, wojsko, lasy itp.?
 Wartość zamówienia a umowa - Ćwiczenie
 Przykłady naruszeń zasad udzielania zamówień w postępowaniu i reakcja Wykonawcy - Ćwiczenie
 Prawo Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie, spełnianie warunków i kryteriów selekcji - Ćwiczenie
 Bezprawne wpływanie Wykonawcy na Zamawiającego, porozumienia pomiędzy Wykonawcami skutkujące wykluczeniem z postępowania
 Wadium - jest czy nie ma? - Ćwiczenie
 Jakie załączać dokumenty (potwierdzające spełnienie warunków i kryteria selekcji) we wnioskach/ofertach?
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - co wpisywać?
- Składanie oświadczenia dotyczącego przynależności lub nie do grupy kapitałowej
- Oświadczenie w zakresie podatku VAT w ofercie (tzw. "odwrócony" VAT)
- Procedura self-ceaning
 Czy oferta jest kompletna? Czy SIWZ zawiera wszystkie żądane dokumenty składające się na ofertę?
- Spełnianie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób u Wykonawcy do realizacji zamówienia
- Spełnianie wymogu zatrudnienia niepełnosprawnych i marginalizowanych przez Wykonawcę
 Czy i kiedy uzupełniać, poprawiać dokumenty, kiedy udzielać wyjaśnień?
 Aktywny udział Wykonawcy w postępowaniu (pytania, spotkania z Zamawiającym, żądanie wyjaśnień, składanie informacji i odwołań, udział w Dialogu Technicznym, wizja lokalna - uprawnienie czy obowiązek?)
 Terminy ważne dla Wykonawców
 Oferty z rażącą ceną, utajnienie części oferty - jak to wykazywać w ofercie?
 Jakich zmian do umowy można się domagać po ostatnich nowelizacjach?
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu 5-dniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 22-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-cią kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


To szkolenie zaplanowaliśmy na 2020-06-15

Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com